Mentrau Iaith Cymru

Swydd gyda Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Postiwyd Chwefror 7, 2018 yng nghategori Newyddion

Rhondda

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn chwilio am swyddog ieuenctid hŷn.
Teitl y swydd: Swyddog Ieuenctid Hŷn
Cyflog: £21,004 y flwyddyn / pro rata
Oriau gwaith: 37.5 awr yr wythnos
Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, Ysgolion cyfun a lleoliadau cymunedol amrywiol
Gwyliau blynyddol: Caniateir 25 niwrnod o wyliau blynyddol pro rata, ac wyth niwrnod wyliau cyhoeddus – y cyfnodau i’w pennu mewn ymgynghoriad â’r Prif Weithredwr.
Cyfnod prawf: 6 mis
Pensiwn: Pensiwn gwladol yn y gweithle – dewisol
Dyddiad Cau: 19eg Chwefror 2018.
Disgrifiad Swydd Swyddog Ieuenctid Hŷn
Mae’r Fenter Iaith yn awyddus i benodi person brwdfrydig i weithio fel rhan o dîm y Fenter i sicrhau llais a gweithgareddau amrywiol i bobl ifanc hŷn y Sir. Mae profiad o waith ieuenctid yn hanfodol ond rydym hefyd yn chwilio am rywun sydd â gwybodaeth eang am ddiwylliant cyfoes Cymraeg ac sy’n barod i feddwl a gweithredu’n greadigol er mwyn hyrwyddo a chodi awydd pobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg. Bydd y swyddog yn cydweithio â’r Urdd ac adran ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
Bydd angen y gallu i gyfathrebu ar bob lefel, ac i ddatrys problemau’n ddiplomyddol yn ogystal â’r gallu i weithio yn annibynnol, o dan bwysau, a chyfathrebu’n dda gan arwain gweithredoedd a syniadau pobl ifanc.

Prif Ddyletswyddau

 • Cynnal cyfarfodydd fforymau cyson gyda fforymau Ysgolion Cyfun Rhydywaun, Y Cymer, Gartholwg, Llanhari a Choleg y Cymoedd,
 • Hyrwyddo a hybu’r fforymau o fewn yr Ysgolion a’r Coleg.
 • Hybu, cydlynu a threfnu gweithgareddau ieuenctid Cymraeg gyda’r fforymau.
 • Datblygu cynulleidfa Gymraeg gyda’r ôl 16 trwy amryw ddulliau gan gynnwys cerddoriaeth a gigiau gan ddefnyddio Parti Ponty fel ffocws penllanw
 • Trefnu a chydlynu ardaloedd cerddorol a phobl ifanc Parti Ponty gan weithio fel rhan o dîm y Fenter ar y digwyddiad
 • Creu a chynnal grŵp/iau cymunedol gyda phobl ifanc hŷn trwy rwydweithiau ar lein a chynlluniau digidol arloesol
 • Mewnbynnu i geisiadau grant ar gyfer gweithgarwch pobl ifanc
 • Cyd-lynu gweithgarwch ffurfiol ac anffurfiol a rhedeg sesiynau a hyfforddiant pwrpasol. 22 achrediad cyfrwng Cymraeg y flwyddyn
 • Cydlynu rhaglen Radio wythnosol y Fenter
  Trwy ddefnyddio cynlluniau a gweithgareddau cyfredol y Fenter a’r Urdd, darparu cyfleoedd i ddatblygu gwirfoddolwyr ifanc
 • Clwb Ieuenctid / Adran ar gyfer pob ysgol gyfun Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf. Aelwyd 16 + yn ardal Pontypridd a’r Rhondda, Adran Elai yn Nhonysguboriau
 • Cydweithio gydag Swyddogion Ieuenctid Adran Ieuenctid RhCT i ddatblygu gweithgarwch cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc
 • Bod yn linyn cyswllt ymarferol a phartneriaethol rhwng Menter Iaith Rhondda Cynon Taf a’r Urdd
 • Llunio adroddiad cynhwysfawr pob chwarter
 • Ymgymryd â thasgau rhesymol eraill yn achlysurol ac yn ôl y galw

Ceisiadau
Am ymholiadau pellach a ffurflen gais, cysylltwch â Einir Siôn 01443 407570 neu einir@menteriaith.cymru
Gwiriad CRB: Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael ei wirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB/ISA)
Archwiliad meddygol: Cedwir yr hawl i ofyn i’r sawl a benodir fynd o dan archwiliad meddygol cyn cynnig y swydd yn ffurfiol.

Hysbyseb swydd RhCT

Rhannu'r cynnwys hwn