Mentrau Iaith Cymru

Mentrau Iaith Cymru

Mae’r Mentrau Iaith yn fudiadau cymunedol, gwirfoddol a deinamig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru, ac mae Mentrau Iaith Cymru yn cefnogi eu gwaith yn genedlaethol i gynyddu’r defnydd o’r iaith yn ein cymunedau.

Mudiad Cenedlaethol sy’n cefnogi rhwydwaith o 22 Menter Iaith ledled Cymru yw Mentrau Iaith Cymru (MIC)

Mae MIC yn cefnogi’r rhwydwaith o Mentrau Iaith trwy amryw o weithgareddau a meysydd, gan gynnwys marchnata a chyfathrebu, hyfforddiant a dylanwadu er budd y Gymraeg.  Yn llorweddol i’n gwaith mae’r egwyddor o rannu gwybodaeth, profiadau, syniadau ac adnoddau rhwng y Mentrau Iaith a phartneriaid eraill ar draws Cymru.

Rydym hefyd yn datblygu prosiectau cenedlaethol a rhanbarthol mewn partneriaeth â’r Mentrau Iaith a chyrff eraill. Ewch i’n tudalen Newyddion i gael gwybod mwy.

Cefnogi’r Mentrau Iaith…

Mae cefnogi’r Mentrau Iaith, eu swyddogion a’u pwyllgorau wrth wraidd ein gwaith.  Rydym yn gwneud hyn trwy:

 • Ddarparu cyfleoedd i rwydweithio, rhannu gwybodaeth, syniadau a chydweithio trwy amryw o gyfarfodydd, cynadleddau a chyfleoedd hyfforddiant
 • Dylanwadu er budd y Gymraeg trwy ymateb i ymgynghoriadau cyhoeddus ar ran y Mentrau Iaith
 • Datblygu prosiectau rhanbarthol a chenedlaethol, fel Prosiect Apiau Magi Ann a Chynllun Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg
 • Cynnig cefnogaeth ac arweiniad i’r Mentrau Iaith ar faterion amrywiol, gan gynnwys polisi mewnol, staffio, ymchwil a chyfleoedd datblygu yn y maes cynllunio iaith.

Ceir manylion pellach am rai o’n gweithgareddau isod.

Cynadleddau…

Trefnir dwy gynhadledd flynyddol gan MIC ar gyfer swyddogion y Mentrau. Cynhelir un gynhadledd ar gyfer y Prif Swyddogion a Chadeiryddion y gwahanol Fentrau, a chynhadledd i holl staff y Mentrau.

Rydym hefyd yn trefnu cyfarfodydd Swyddogion Maes yn rhanbarthol dair gwaith y flwyddyn.

Digwyddiad Cenedlaethol MIC
Mae’r cynadleddau’n gyfle i swyddogion y Mentrau rwydweithio, dysgu, rhannu gwybodaeth, profiadau ac arfer da.

Hyfforddiant…

Swyddogion maes y deSwyddogion maes y gogledd

Trefnir rhaglen hyfforddiant flynyddol gan MIC ar gyfer swyddogion y Mentrau. O amddiffyn plant i reoli ac arwain, o gynllunio ieithyddol i ddatblygu cymunedol – mae’n rhaglen gyfredol sydd yn ateb anghenion hyfforddiant amrywiol y Mentrau ac yn eu cefnogi i wireddu eu hamcanion.

Rydym yn defnyddio profiad a sgiliau swyddogion profiadol i hwyluso hyfforddiant lle mae’n briodol, a’r gweddill yn gymysegdd o gyd-weithio gyda phartneriaid i ddatblygu rhaglenni perthnasol neu ddefnyddio darparwyr a hwylyswyr hyfforddiant Cymraeg eu hiaith.

Marchnata…

Datblygir Strategaeth Farchnata Genedlaethol gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o waith y Mentrau a hyrwyddo prosiectau sy’n hybu’r Gymraeg ledled Cymru.

Rydym yn cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol eraill i ddatblygu a chefnogi ymgyrchoedd marchnata sy’n hyrwyddo’r Gymraeg drwy ein Grŵp Marchnata.

Rhan ganolog o weithgarwch marchnata MIC yw ein presenoldeb yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol. Yn ogystal, rydym yn cynnal stondinau mewn cynadleddau a gwyliau, Cymru ben baladr.

Dilynwch ni ar Facebook ac ar Twitter am y newyddion diweddaraf am waith y Mentrau a phrosiectau cyffrous eraill sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo’r Gymraeg.

Hanes Cryno…

Blynyddoedd Cynnar y Mentrau: 1991-1999

Sefydlwyd y Fenter Iaith gyntaf yng Nghwm Gwendraeth yn Ionawr 1991. Erbyn 1998 roedd pump Menter yn bodoli sef Cwm Gwendraeth, Aman Tawe, Taf Elai, Maldwyn a Môn.

Ar sail llwyddiant y Mentrau cynnar, bu galw am Fentrau tebyg mewn ardaloedd eraill ledled Cymru, ac yn ystod y cyfnod hwn roedd rhai Mentrau yn cynorthwyo i sefydlu Mentrau eraill, yn rhannu gwybodaeth a phrofiadau yn anffurfiol rhwng staff y Mentrau.

Mentrau Iaith Cymru: 1999-2004

Sefydlwyd Mentrau Iaith Cymru ym 1999 gan y Mentrau Iaith lleol gan fod yr angen wedi ei adnabod i gydgyfarfod yn rheolaidd, rhannu profiadau a gwybodaeth a rhoi enw a proffil i’r Mentrau Iaith gyda’i gilydd.

Bu cyfnod o waith di-dor gan wirfoddolwyr a staff y Mentrau Iaith lleol i sefydlu MIC fel mudiad cenedlaethol.

Yn ystod y cyfnod hwn, ymgymerwyd â gweithgareddau amrywiol yn enw MIC er mwyn datblygu’r mudiad fel corff cenedlaethol.

2004 – 2012

Penodwyd Swyddog Datblygu MIC yn 2004 i ymgymryd â’r gwaith o ddatblygu MIC fel corff i gefnogi’r Mentrau Iaith ledled Cymru. Prif swyddogaethau’r Swyddog oedd trefnu cyfarfodydd, casglu cofnodion, ymchwilio i grantiau, cryfhau cyfathrebu rhwng y Mentrau, cydlynu a datblygu prosiectau cenedlaethol yn ogystal â bod yn un pwynt cyswllt i bob Menter wrth rannu arfer da a chydweithio.

Datblygwyd nifer o brosiectau cyffrous yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys Brwydr y Bandiau ar y cyd â’r BBC; Menter Patagonia i hyrwyddo’r Gymraeg yn y Wladfa a phrosiectau i gysgodi a mentora rhwng y Mentrau Iaith er mwyn rhannu profiadau, syniadau ac arfer da.

2012 – Heddiw

Yn 2012 llwyddodd Mentrau Iaith Cymru i ddenu cyllid grant craidd gan Lywodraeth Cymru a alluogodd y mudiad i gyflogi Cydlynydd Cenedlaethol i ymuno â’r Swyddog Datblygu i gydweithio â’r Mentrau Iaith.  Golygodd hyn y byddai gweithgareddau Mentrau Iaith Cymru yn ehangu unwaith eto er mwyn cefnogi’r Mentrau ac ymgymerwyd â phrosiectau hyfforddiant, cynadleddau, gwaith pellach yn y maes dylanwadu ar bolisi, cynyddu presenoldeb MIC ar rwydweithiau a grwpiau strategol i gynrychioli’r Mentrau a’r Gymraeg, yn ogystal â mwy o weithgareddau marchnata i godi proffil y Mentrau yn genedlaethol.

Ym mis Ionawr 2015, llwyddodd y Mentrau Iaith i ddenu cefnogaeth ariannol bellach gan Lywodraeth Cymru a alluogodd MIC i benodi dau swyddog newydd i ymuno â’r tîm, sef Swyddog Marchnata a Chyfathrebu a Swyddog Hyfforddiant.

Y mae’r tîm o bedwar bellach yn cydlynu’r lefel uchaf o wasanaeth a gweithgareddau i gefnogi’r Mentrau iaith fel nas cafwyd erioed o’r blaen ac fel mudiad ar y cyd â’r Mentrau lleol, rydym yn edrych o hyd i ddatblygu er budd y Mentrau Iaith a’r Gymraeg.

Cwrdd â'r Tîm

 • Iwan Hywel
  Iwan Hywel

  Mentrau Iaith Cymru, Y Sgwâr, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG 01492 643401

  Anfon e-bost at Iwan Hywel

  Iwan Hywel

  Swyddog Hyfforddiant

  Hoffi? Rygbi, pel droed, bywyd gwyllt a unrhyw fath o pei.

  Ddim yn hoffi? Uchelderau, cwstard wy a technoleg fodern

  Pleser mwyaf? Magu 3 mwddrwg bach a chael gweithio’n cefnogi’r Iaith Gymraeg.

  Yr her fwyaf? Magu 3  mwddrwg bach a chael gweithio’n cefnogi’r Iaith Gymraeg.

 • Marged Rhys
  Marged Rhys

  Mentrau Iaith Cymru, Y Sgwâr, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG 01492 643401

  Anfon e-bost at Marged Rhys

  Marged Rhys

  Swyddog Datblygu

  Hoffi? Cerddoriaeth, mynd am dro, dysgu technolegau newydd, gwersylla

  Ddim yn hoffi? Eistedd mewn traffic dinas, arogl banana mewn car, pobl yn siarad yn ystod ffilm (yn Gymraeg a’i pheidio!)

  Pleser mwyaf? Mynd am dro ger y Fenai yng Nghaernarfon ar ddiwrnod braf.

  Yr her fwyaf? Darganfod amser i wneud popeth, a chael amser i ymlacio ar y diwedd.

 • Heledd ap Gwynfor
  Heledd ap Gwynfor

  Mentrau Iaith Cymru, Yr Atom, 18 Heol y Brenin, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1BN

  Anfon e-bost at Heledd ap Gwynfor

  Heledd ap Gwynfor

  Swyddog Datblygu

  Hoffi? Teithio – adre’ a dramor, ieithoedd, cerddoriaeth o BOB math, mynydda, coginio, canu corawl, ffilmiau, tynnu lluniau, darllen

  Ddim yn hoffi? Difaterwch

  Pleser mwyaf? Chwarae ar draeth Llansteffan gyda’r mab

  Yr her fwyaf? Magu teulu; cael pawb i ddefnyddio’r Gymraeg wrth gwrs!

  Hoffi? Teithio – adre’ a dramor, ieithoedd, cerddoriaeth o BOB math, mynydda, coginio, canu corawl, ffilmiau, tynnu lluniau, darllen

  Ddim yn hoffi? difaterwch

  Pleser mwyaf? Chwarae ar draeth Llansteffan gyda’r mab

  Yr her fwyaf? Magu teulu; cael pawb ddefnyddio’r Gymraeg wrth gwrs!

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -